RSS Feeds

Translate

6.04.2013

Perkongsian Berkenaan Takhrij Hadith

huruf pertama Cetak HalamanMETOD TAKHRIJ: PENILAIAN SANAD DAN MATAN HADITH
Disediakan oleh
Dr. Fadlan Mohd. Othman

Student Affairs Division
Al-Madinah International University
(Jabatan Pengajian al-Qur’an dan al-Sunnah
Fakulti Pengajian Islam UKM)


 & 

Dr. Latifah binti Abul Majid
Jabatan Pengajian al-Qur’an dan al-Sunnah
Fakulti Pengajian Islam UKM


Pendahuluan

Ilmu Hadith adalah di antara ilmu Islam yang penting memandangkan pengaruhnya ke atas ilmu-ilmu yang lain seperti tafsir, aqidah dan fiqh. Manakala ilmu Takhrij al-Hadith yang merupakan salah satu cabang Ilmu Hadith yang berbentuk amali atau praktikal bagi Ilmu Hadith dan mustalahnya. Ia berkait rapat dengan kajian sanad dan matan Hadith. Melalui ilmu ini seseorang akan didedahkan dengan berbagai karya dan sumber utama dalam pengajian Hadith. Dengannya juga pengkaji boleh menjejaki tempat-tempat terletaknya Hadith, mutabacat, shawahid, sama ada terletak pada rujukan asal, menyerupai asal atau tidak asal. Di samping itu juga dapat mengetahui dan mengenalpasti martabat Hadith samada diterima atau ditolak.

Konsep Dasar Analisis Takhrij

Pada dasarnya kerja takhrij ialah menghimpunkan sebanyak mungkin al-Turuq bagi Hadith tertentu dan mengumpul sebanyak mungkin lafaz-lafaz matan Hadith tertentu. Ini termasuklah mengetahui siapakah yang mengeluarkan (mengemukakan) Hadith tersebut dari kalangan ulama, seterusnya mengenali dan mengetahui tempat Hadith ini khususnya dalam kitab-kitab sunnah yang asal. Pengumpulan sebanyak mungkin sanad-sanad Hadith ini juga membolehkan penemuan satu atau lebih sesuatu Hadith itu di beberapa tempat (menerusi sebuah kitab atau lebih). Di samping itu, setiap tajuk yang ditemui akan mempamirkan isnadnya sekali dan kadangkala terdapat sanad-sanad Hadith tersebut yang berbeza-beza.

            Pengenalan rawi juga turut diutarakan untuk mengenalpasti dan menentukan nama sebenar rawi. Keadaan ini perlu dikenalpasti kerana memang berlaku di mana kadang-kadang nama seorang rawi disebut hanya dengan menggunakan lafaz kunyah, laqab atau nisbahnya sahaja. Perlu dinyatakan bahawa nama atau gelaran yang menggunakan ketiga-tiga jenis di atas pula kadang-kadang mempunyai persamaan dengan nama-nama rawi lain. Oleh itu, sukar untuk menentukan rawi yang sebenar. Justeru menjejaki rawi merupakan satu cara dan kaedah yang berkesan untuk mengenalpasti identiti rawi di dalam sanad Hadith tersebut.

Tegasnya, kerja takhrij bukanlah tertumpu kepada menghimpun matan Hadith semata-mata tetapi ia merangkumi perkara-perkara lain seperti mentakhrij matan Hadith menerusi kitab-kitab al-Sunnah, mentakhrij rijal al-isnad dengan memastikan biodata mereka, di samping meneliti keadaan mereka sama ada memiliki sifat cadalah atau sebaliknya, mentakhrij lafaz-lafaz yang gharib (pelik) dalam Hadith menerusi kitab-kitab gharib al-Hadith (penjelasan lafaz pelik dalam Hadith) dan kitab-kitab al-lughah (Bahasa Arab), mentakhrij peristiwa, tempat dan tarikh menerusi kitab-kitab tarikh yang berautoriti dan  mentakhrij nama-nama hasil karya menerusi kitab-kitab yang ditulis dalam bidang ini.

Metodologi yang digunapakai oleh ulama sewaktu mentakhrij adalah sebagaimana berikut:
a) Takhrij menerusi cara mengetahui Rawi al-Hadith di kalangan sahabat.
b) Takhrij menerusi cara mengenal pasti permulaan lafaz daripada matan Hadith.
c) Takhrij menerusi satu kalimat yang dipilih daripada matan Hadith.
d) Takhrij menerusi kaedah mengetahui tema perbahasan Hadith
e) Takhrij dengan cara membuat penelitian terhadap perihal al-Hadith dari sudut matan dan sanad.[i]

Ringkasnya takhrij itu adalah satu kajian menyeluruh dari segenap aspek terhadap Hadith dan merupakan pelaksanaan secara amali bagi cUlum al-Hadith itu secara menyeluruh. Ilmu yang berbentuk kaedah dan kemahiran ini terdedah kepada perkembangan sesuai dengan kemajuan teknologi dan ledakan informasi maklumat yang mengutamakan penggunaan komputer.
Kepentingan Ilmu Takhrij: menjana al-Tashih

Ilmu Takhrij adalah ilmu yang berkait langsung dengan Hadith Rasulullah s.a.w. Sedangkan kaitan antara al-Qur’an dan al-Hadith begitu rapat sekali. Kedua-duanya adalah sumber bagi syariat Islam. Dengan itu setiap mereka yang terlibat dengan syariat samada secara langsung atau tidak langsung sangat memerlukan pengetahuan berkaitan dengan takhrij dan sepatutnya dapat menguasainya.

            Kuat atau lemahnya sesebuah Hadith akan menentukan sesuatu hukum. Berpunca dari kegagalan mereka yang terlibat secara langsung dengan fiqh mendalami Hadith boleh meyebabkan mereka berdalilkan dengan Hadith-Hadith dacif malah yang tidak diketahui sanad dan sumbernya.

            Secara umumnya faedah dari metodologi ilmu takhrij ini merujuk kepada dua perkara umum iaitu kesahihan pada sanad dan juga kesahihan pada matan. Pentashihan bagi keduanya dapat diketahui dengan mengenalpasti asal usul riwayat Hadith, mengetahui seluruh rawi Hadith dan juga ada atau tidaknya shahid dan mutabic bagi sanad tersebut.

Justeru, melalui ilmu ini seseorang pengkaji dapat menilai sebanyak mungkin sanad yang terdapat bagi sesuatu Hadith dari pelbagai sumber, sekaligus dapat menilai kekuatan dan kelemahan sesuatu Hadith dan mengetahui kedudukannya yang sebenar. Seseorang pengkaji juga dapat mengenal pasti kelemahan-kelemahan yang mungkin terdapat pada sanad, seperti rawi yang tidak dikenali identitinya. Di samping itu, dapat juga dikenalpasti kecacatan atau kecuaian yang mungkin dilakukan oleh seseorang rawi dalam meriwayatkan Hadith.

Jelaslah berdasarkan kepada metodologi takhrij pada matan seseorang pengkaji atau pelajar akan dapat mengetahui maksud yang tersurat dan tersirat dalam matan sesuatu Hadith, di samping dapat melihat realiti dan persekitaran yang terdapat bagi sesuatu Hadith atau dalam kata lain Asbab Wurud al-Hadith.[ii]


Al-Tashih merangkumi kesahihan sanad dan kesahihan matan
Metod takhrij dilakukan adalah untuk menguji kesahihan sesebuah Hadith. Antara aspek-aspek penting yang diperlukan dalam menghukumkan kesahihan Hadith ialah sanadnya hendaklah bersambung bermula daripada awal rawi hinggalah kepada Rasulullah s.a.w. Keseluruhan rawi hendaklah memiliki sifat cadil dan dabit, di samping sanad dan matannya hendaklah terhindar dari kejanggalan (shudhudh) dan cacat (cillah).
            Pada dasarnya dalam menentukan kesahihan sesebuah Hadith itu dilihat dari dua aspek pada diri peribadi seseorang rawi iaitu personal quality ( kualiti peribadi) dan capability intellectual ( keupayaan intellektual). Keadilan dan kedabitan rawi merupakan dua unsur tersebut. Ini kerana keadilan berhubungkait dengan kualiti peribadi, manakala kedabitan berhubungan dengan keupayaan intelektual rawi. Gabungan daripada kedua sifat tersebut dikatakan sebagai thiqah. Oleh hal yang demikian, dua aspek tersebut amat diperlukan dalam diri  peribadi seseorang rawi bagi menentukan Hadith yang dikemukakannya samada boleh diterima sebagai hujjah atau ditolak.
Di dalam melakukan pentakhrijan ini, seseorang dapat mengenalpasti kesahihan sanad yang terdapat di dalam sesuatu Hadith. Seorang pengkaji akan menganalisis sanadnya dengan mempelajari rantaian para rawi yang ada dalam sanad Hadith tersebut. Kesahihan sanad itu akan terserlah dengan metodologi penganalisaan biografi para rawi. Dengan hal yang demikian, pengkaji akan mengetahui dan dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan hafalan serta penyebabnya, mengetahui bersambung atau terputusnya rantaian sanad antara seorang rawi dengan yang lain (dengan cara mengetahui waktu lahir dan kematian mereka), dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Jarh wa al-Tacdil.
Justeru, setelah menganalisis semua unsur yang tersebut di atas, maka seorang pengkaji dapat memberikan hukum kepada sanad Hadith tersebut, seperti mengatakan, “Hadith ini sanadnya sahih, Hadith ini sanadnya lemah atau Hadith ini sanadnya dusta”. Hal ini  berkait langsung dengan memberikan hukum kepada sanad Hadith.

Tegasnya, selain daripada mengenalpasti kesahihan sanad melalui metod takhrij, kesahihan matan juga boleh dikenalpasti melalui usaha takhrij ini. Namun, dalam memberikan hukum kepada matan Hadith, di samping melihat semua aspek yang tersebut di atas, seorang pengkaji juga harus melihat aspek-aspek yang lain. Antaranya ialah meneliti dengan lebih terperinci matannya untuk mengetahui apakah isinya bertentangan dengan riwayat rawi yang lebih terpercaya atau tidak. Di samping itu, apakah di dalamnya terdapat cillah yang boleh menjadikannya tertolak atau tidak. Oleh hal yang demikian, barulah seorang pengkaji boleh memberikan hukum atau pentashihan hukum kepada matan tersebut. Pentashihan itu boleh dilakukan dengan mengatakan “Hadith ini sahih” atau “Hadith ini dacif”. Justeru, perlu dinyatakan di sini juga bahawa memberikan hukum kepada matan Hadith adalah lebih sukar berbanding memberikan hukum kepada sanad. Ini kerana, hanya mereka yang mahir dan berilmu dalam bidang ini sahaja yang mampu melakukannya.

Berikut akan dinyatakan faedah dan fungsi Takhrij terhadap sanad, matan dan kedua-duanya sekali[iii]:
1-      Faedah dan fungsi Takhrij terhadap sanad:
a.       Mengenalpasti sebanyak mungkin sanad-sanad hadith dari perbagai sumber. Perkara ini akan menjelaskan keadaan sanad antara lain samada ianya bersifat ittsal, inqitac, irsal, icdal, rafc, waqf, mutawatir, ahad, gharib, aziz atau mashhur.
b.      Menguatkan sanad hadith, menggunakan sanad-sanad yang lain untuk menjadikan hadith dacif khafif al-dacf bertukar kepada hasan li ghayrih, atau menjadikan hadith hasan li dhatih bertukar kepada sahih li ghayrih.
c.       Mengetahui status hadith iaitu apabila hadith yang dikaji itu terdapat dalam Sahih al-Bukhari atau Muslim atau kedua-duanya sekali; atau di dalam kitab yang mensyaratkan kesahihan hadithnya seperti Sahih Ibn Khuzaymah; atau di dalam mana-mana kitab yang menjelaskan status hadith itu samada sahih, hasan atau dacif seperti Sunan al-Tirmidhi.
d.      Membezakan rawi muhmal. Dengan melihat sanad-sanad yang lain, kemungkinan ada dinyatakan nasab, nisbah, laqab, kun-yah dan lain-lain yang dapat membezakan rawi muhmal itu daripada rawi yang sama nama.
e.       Menjelaskan rawi mubham. Dengan melihat sanad-sanad yang lain, kemungkinan ada dinyatakan nama rawi mubham itu.
f.       Menolak kemungkinan tadlis daripada rawi mudallis. Dengan  melihat sanad-sanad lain, kemungkinan rawi mudallis itu menyebut lafaz yang menunjukkan dia benar-benar telah mendengar dari gurunya.
g.      Menolak kemungkinan kesilapan rawi mukhtalit. Dengan melihat sanad-sanad lain, kemungkinan dijumpai mutabic bagi rawi mukhtalit.

2-      Faedah dan fungsi Takhrij terhadap matan:

3-      Faedah dan fungsi Takhrij terhadap sanad dan matan:Hasil Kajian : Takhrij Menerusi Satu Kalimat Yang Dipilih Daripada Matan Hadith.

Bahagian ini merujuk kepada contoh hasil dan tafsiran yang diperoleh berdasarkan kepada kaedah yang dipilih. Dalam kajian ini penulis telah memilih untuk melakukan kerja takhrij ini menerusi kaedah yang ketiga iaitu memilih satu kalimat daripada matan Hadith.
Rasionalnya kaedah ketiga menjadi pilihan kerana ia lebih mudah di samping dapat dibuat pemilihan kalimat berdasarkan sanad dan matan Hadith yang telah sedia ada. Di samping itu pengkaji berhasrat untuk menjejaki dan mengetahui kewujudan Hadith ini di dalam kutub al-Sittah yang lain.
Menerusi metod ini lazimnya kalimat yang gharib atau jarang digunakan di dalam Hadith adalah menjadi pilihan. Sering dikatakan bahawa semakin sukar kalimah itu maka semakin mudah lagi diperolehi. Kalimah yang gharib tadi hendaklah dikembalikan kepada asal dan selepas itu merujuk kepada Mucjam iaitu  المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى عن الكتب الستة وعن مسند الدارمى وموطأمالك ومسند أحمد بن حنبل
Hadith asal yang dikemukakan di sini ialah sebuah Hadith yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim iaitu حدثنا يحي بن يحى أخبرنا دأود بن عبد الرحمن المكى عن منصور عن أمه عن عائشـــة أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكىء فى حجرى وأنا حائض فيقرأ القرأن  Hadith ini terdapat di dalam kitab sahihnya iaitu Sahih Muslim di dalam kitab Haid, bab 3 , juzuk 1, halaman 246, cetakan Maktabah Islamiyah, Turki pada tahun 1955.Hadith ini  menceritakan bahawa Aisyah telah mengatakan bahawa ketika beliau sedang di dalam haid Rasulullah s.a.w telah berbaring di pangkuannya sambil membaca al-Qur’an. Hadith ini telah dihukumkan sebagai Hadith sahih.

            Menerusi pengkajian mencari kalimat di dalam kitab المعجم المفهرس لأافاظ الحديث النبوى عن الكتب الستة وعن مسند الدارمى وموطأمالك ومسند أحمد بن حنبل  yang menyajikan faharis (daftar isi kandungan)sembilan buah kitab sunnah yang menepati kaedah al-Mucjam iaitu Sahih Imam al-Bukhari, Sahih Imam Muslim, Sunan Imam al-Tirmidhi, Sunan Imam Abu Dawud, Sunan Imam al-Nasaie, Sunan Imam Ibn Majah, Muwatta’ Imam Malik, Musnad Imam Ahmad dan Sunan Imam al-Darimi, maka Hadith ini dapat ditemui pada kitab-kitab tersebut.

Pada dasarnya satu kalimah telah dipilih iaitu حائض   kemudian dikembalikan kepada kalimah asal iaitu حيض seterusnya melihat lafaz tersebut di dalam al-Mucjam.  Di dalam mucjam kita mendapati penggunaan rumuz telah diletakkan sebagai rujukan mudah dalam menentukan nama kutub al-Sittah, bab, bilangan atau nama pentakhrij Hadith itu. Contohnya:

-ت   أدب15
bermaksud  bab 15 di dalam Kitab Adab di dalam Sahih al-Tirmidhi
-          جه   تجارات 31
bermaksud bab 31 di dalam Kitab Tijarat di dalam Sunan Ibn Majah
حم    4 , 175
bermaksud muka surat 175 di dalam jilid 4 dalam Musnad Ahmad Hanbal.

خ شـركة 3,16
bermaksud bab 3 dan 16 di dalam Kitab Sharikah di dalam Sahih Bukhari.
د   طهارة 72
bermaksud bab 72 dalam Kitab Taharah dalam Sunan Abu Dawud.

دى  صلاة 79
bermaksud bab 79 dalam Kitab al-Solat dalam Sunan al-Darimi
ط   صفة النبى 3
bermaksud Hadith ini bilangan ke 3 dalam Sifat al-Nabiy dalam kitab Muwatta
م  فضائل الصحابة 165
bermaksud Hadith di dalam bilangan 165 dalam kitab Fadail al-Sahabah dalam Sahih Muslim.

ن   صيام 78
bermaksud bab 78 dalam Kitab Siyam dalam Sunan al-Nasai.

Penggunaan rumuz (symbol) di samping gaya susunan yang mengikut huruf hijaiyyah mudah diperolehi dan memudahkan kerja takhrij ini dilakukan.

Justeru dikemukakan di sini Hadith yang wujud  di dalam kutub al-Sittah berdasarkan rumuz di dalam al-Mucjam seperti خ   حيض 3 , د   طهارة 95 ,ن   حيض والاءستحضة 49 , طهارة  83 , جه  طهارة  161 , حم  6  , 117, 68, 125, 148, 158, 190, 258, 204, 331, 334   .

i) Periwayatan pertama diambil daripada Imam al-Bukhari . Hadith ini telah dihukumkan sebagai Hadith sahih dan dikemukakan oleh beliau di dalam kitab sahihnya iaitu Sahih al-Bukhari di dalam kitab Haid, bab 3 , juzuk 1, halaman 82, cetakan Dar al-Jail, Bayrut tanpa dinyatakan tarikh tahunnya.Sanad dan matannya adalah seperti berikut
                                                 حدثنا أبو نعيم الفضيل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه
 حدثته أن عائشـة حدثتها : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتكىء فى حجر وأنا حائض                               
di dalam riwayat ini tidak banyak perbezaan matan dengan riwayat yang terdahulu, cuma terdapat sedikit kekurangan penggunaan kalimat. Di dalam riwayat Imam Muslim terdapat kalimat فيقرأ القرأن pada akhir matan tetapi di dalam riwayat ini tidak disebut penggunaan kalimat tersebut.

ii) Di dalam kitab al-Taharah Imam Abu Dawud (nama sebenarnya ialah Sulaiman bin al-Ashcab) telah mengemukakan Hadith ini di dalam bab 95, halaman 60, حدثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه فى حجر فيقرأ وأنا حائض. Sunan Abu Dawud ini telah dicetak pada tahun 1952 oleh Sharikah Maktabah bi Matbacah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu, Mesir. Di dalam riwayat ini hanya ada sedikit berbezaan matan dengan riwayat terdahulu. Dalam riwayat Imam Muslim digunakan kalimat يتكىء sedangkan dalam riwayat ini digunakan kalimat يضع رأسه . Begitu juga terdapat kekurangan kalimat dalam matan ini iaitu tidak dinyatakan apa yang dibaca oleh Rasulullah s.a.w sepertimana lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim فيقرأ القرأن .
iii) Sementara itu Imam Nasai telah meriwayatkan Hadith ini dalam dua rawi. Hadith pertama beliau riwayatkan di dalam Kitab Haid Wa al-Istihadah, bab 49, jilid 1 dalam muka surat 191. Sunan al-Nasai ini telah dicetak pada tahun 1930 oleh Dar al-Fikr di Bayrut .Sanad dan matannya adalah seperti berikut:
أخبرنا اسحاق بن ابراهيم وعلى بن حجر واللفظ  له قالا حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة قالت :
كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجر احدانا وهى حائض وهو يقرأ القرأن
Meneliti dari segi matan Hadith ini, ia masih memberi maksud yang sama seperti matan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim , cuma terdapat sedikit perbezaan kalimat iaitu رأس . Dalam riwayat terdahulu tidak digunakan kalimat ini. Juga kalimat اجدانا yang merujuk kepada salah seorang daripada kami sedangkan pada matan Imam Muslim ia ditujukan kepada Aisyah.
Berikutnya menerusi Kitab Taharah bab 83, jilid 1 dalam halaman 147  Imam Nasai telah mengemukakan Hadith dengan sanad dan matannya yang berbunyi
أحبرنا اسحاق بن ابراهيم وعلى حجر واللفظ له أنبأنا  سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجر اجدانا وهى حائض وهو يتلو القرأن
Hadith ini tidak banyak perbezaan matannya dengan Hadith riwayat Imam Muslim. Dalam matan di atas tiada penggunaan kalimat يتكىء selepas kalimat  وسلم  sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walaupun kalimat berbeza namun memberi maksud yang sama iaitu kalimat يتلو memberi maksud يقرأ .

iv)Hadith yang sama juga telah diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah di dalam kitab sunan beliau bersanad berikut حدثنا محمد بن يحي ثنا عن الرزاق أنبأنا سفيان عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه فى حجر و أنا حائض ويقرأ القرأن
Perbezaan yang wujud di sini ialah pada matannya iaitu kalimat يضع رأسه di mana kalimat ini tidak terdapat pada riwayat yang terdahulu. Imam Ibn Majah telah meriwayatkan Hadith berikut di dalam Sunnanya di dalam kitab Taharah, bab 161, jilid 1, halaman 208.

v) Imam Ahmad bin Hanbal juga telah meriwayatkan Hadith ini sebanyak sepuluh buah Hadith yang mempunyai sanad dan matan yang sedikit berbeza di dalam kitab Musnadnya  yang dicetak oleh al-Maktab al-Islami, Beirut, jilid 6 halaman 117.Riwayat yang pertama berbunyi حدثنا عبدالله حدثنى أبى ثنا موسى بن دأود قال ثنا زهير عن منصور بن صفية أن ،مه صفية بنت شيبة حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكىء فى حجرى وأنا حائض ثم يقرأ القرأن .Penggunaan  kalimat ثم  yang membezakan antara matan ini dengan Imam Muslim yang menggunakan kalimat ف  pada tempat tersebut. Begitu juga dengan sanadnya yang berbeza dengan sahih Muslim.
 جدثنا عبدالله حدثنى أبى ثنا اسحاق بن عيسى قال حدثنى ابن لهيعة ويحى بن اسحاق قال أنا ابن لهيعة عن خالد عن القاسم بن محمد عن عائشة قال:كان يضع رأسه فى حجرى وأنا حائض فيقرأ القرأن Perbezaan pada riwayat yang kedua ini ialah pada sanad dan sedikit pada  kalimah يضع رأسه . Hadith ini terdapat pada halaman 135. Manakala seterusnya pada halaman 148 Imam Ahmad mengemukakan Hadithnya yang bersanad berikutجدثنا عبدالله حدثنى أبى ثناعلى بن عاصم قال انا منصور بن عبد الرحمن الجى عن أمه عن صفية بنت شيبة عن عائشة أم المؤمنين قالت:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكىء على وأنا حائض فيقرأ القرأن .  Walaupun terdapat perbezaan kalimat contohnya kalimah على namun ia masih memberi pengertian yang sama. Seterusnya Hadith-Hadith yang lain boleh dilihat dalam kitab musnadnya pada halaman 158, 190,258,204,331 dan 334 yang mempunyai sanad dan lafaz tersendiri namun memberi pengertian yang sama.

Tafsiran Kajian
Umumnya seperti yang dimaklumi kejadian wanita adalah berbeza dari kejadian lelaki dari segala segi. Perkara ini lebih ketara apabila mencapai usia baligh. Seorang lelaki akan berubah bentuk badannya kepada sasa, perubahan suara kepada parau dan lain-lain manakala bagi wanita mereka didatangi haid dan perubahan bentuk tubuh yang lain. Wanita diberi rahim dan alat peranakan dalam tubuhnya serta diberi kebolehan oleh Allah sw.t untuk mengandung dan melahirkan zuriat. Oleh sebab itu Allah s.wt telah menjadikan fitrah wanita itu mengalami haid setiap bulan. Sabda Rasulullah s.a.w: (al-Bukhari t.th:81)  هذا شــــىء كتبه الله على بنات أدم
Bermaksud: “Ini (haid) adalah satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t ke atas anak-anak perempuan”.
            Haid merupakan darah yang keluar dari qubul perempuan dalam keadaan sihat, bukan sebab kelahiran (ولادة ) atau pecah dara. Darah ini keluar dari tempat yang khusus iaitu dari rahim pada waktu-waktu yang tertentu dan ia memberi kesan dalam meninggalkan ibadat khusus seperti solat, puasa dan juga eddah kepada perempuan yang bercerai . Menurut Imam Shafii (Atiyyah,t.th) haid boleh berlaku pada diri seorang perempuan di awal usia sembilan tahun. Namun, sekiranya seorang kanak-kanak yang belum mencapai usia sembilan tahun tetapi darah telah keluar dari rahimnya maka ia dikenali dengan istihadah tidak dinamakan haid. Penentuan umur akhir haid bagi seorang wanita tidak ditentukan kerana haid akan wujud selama mana perempuan itu masih hidup.

            Berdasarkan kepada Hadith-Hadith yang telah ditakhrijkan di atas didapati Hadith-Hadith tersebut menjelaskan tentang kedudukan orang yang sedang haid dan dia disandari oleh orang lain yang membaca al-Qur’an. Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah bahawa Rasulullah s.a.w di pangkuannya dan membaca al-Qur’an sedangkan ketika itu beliau sedang di dalam haid. Oleh itu, menunjukkan bahawa orang yang sedang haid boleh sahaja menyentuh orang yang membaca al-Qur’an. Perkara yang jelas haramnya menurut sebahagian ulama bagi yang berhaid ialah dari membaca, menyentuh dan membawa al-Qur’an kerana al-Qur’an itu kalam Allah yang suci .

Jelaslah di sini bahawa berdasarkan kepada faedah dan kepentingan metod takhrij ini perlulah ditegaskan bahawa kerja takhrij perlu dilakukan mengikut garis panduan yang telah diberikan oleh ulama silam dengan penuh berhati-hati, teliti, dan bersungguh-sungguh serta menerangkan sebanyak mungkin maklumat yang berkaitan dengan Hadith tersebut. Oleh itu, pengkaji perlu menyebut setiap perkara yang berkaitan mengenainya seperti kitab, bab, juzuk tertentu sekiranya ada, halaman dan nombor Hadith di samping menyatakan cetakan ke berapa sekiranya ada. Begitupun perlu juga dijelaskan samada sahih, hasan atau daif, atau apa sahaja yang dapat dikutip atau diambil dalam isnad atau matannya.


1.                  Kesimpulan, Saranan dan Harapan

Di akhir kertas kerja ini, dapatlah disimpulkan perkara-perkara berikut:
1-      al-Takhrij menjana al-Tashih; dengan al-Takhrij dapatlah dibezakan antara hadith yang diterima dan hadith yang ditolak. Ini merupakan langkah utama  dalam memartabatkan al-Sunnah iaitu dengan memurnikannya daripada apa yang tidak berasal daripadanya. Dapatlah diibaratkan al-Takhrij ini seperti farmasi yang menyediakan bekalan ubatan yang disahkan oleh Kementerian Kesihatan untuk dirujukkan oleh para doktor yang merawat pesakit-pesakit. Jika ubat itu palsu dan tiruan, dapatkah ianya menjadi penyembuh kepada pesakit-pesakit?

2-      al-Tashih yang dihasilkan oleh al-Takhrij adalah suatu hakikat yang merangkumi sanad dan matan. Ringkasnya, Kesahihan sesuatu hadith itu adalah tertakluk kepada kemurniannya baik dengan sanad yang tiada kelemahan mahupun dengan matan yang tiada kerapuhan. Kedua-dua perkara ini perlu dilihat dalam usaha menghukum hadith sebagai Sahih atau Maqbul.

Saranan:
Di samping itu, ingin penulis mengutarakan beberapa saranan yang dirasakan dapat mengubah situasi umat Islam kepada yang lebih progresif dan kritis. Di antara saranan-saranan ini ialah:
1-      Kempen Celik Hadith (KCH):
Amatlah baik sekiranya dapat diadakan kempen secara berterusan atau berkala di semua Institusi Pengajian Tinggi. Kempen ini boleh diatur kepada sesi-sesi berikut:

a.       KCH Sesi pertama: penekanan kepada kepentingan hadith dan kedudukannya dalam perundangan Islam secara menyeluruh. Di samping penekanan kepada fungsi hadith dalam membuahkan kefahaman yang tepat berkenaan agama Islam dari semua sudut baik Aqidah, Syariah, Manhaj dan juga Akhlak. Peserta sesi pertama ini wajar pulang dengan pegangan jitu bahawa tanpa hadith tiada gunanya al-Quran, tanpa hadith semua orang dapat mempermainkan al-Quran…

b.      KCH Sesi kedua: Pengenalan ringkas dan padat berkenaan sumber-sumber hadith yang muktabar seperti Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasa'iyy, Sunan Ibn Majah dan lain-lain. Peserta sesi kedua ini harus pulang dengan hati yang tertakluk kepada sumber-sumber hadith yang asli dan semangat yang berkobar-kobar untuk memiliki sumber-sumber itu…

c.       KCH Sesi ketiga: Penjelasan menyeluruh berkenaan peri bahayanya hadith-hadith dacif dan mawduc terhadap kemurnian, kesucian dan ketulusan ajaran Islam. Peserta sesi ketiga ini perlu beransur dengan hati yang penuh kebencian terhadap hadith mawduc, di samping rasa panas telinga apabila ada hadith dacif yang menusuk gegendang telinganya…

d.      KCH Sesi keempat: Penekanan perihal keutamaan penggunaan hadith yang berstatus maqbul dalam pengamalan Islam. Peserta sesi ini akan dibekalkan dengan pelbagai bahan yang memudahkan aksesnya kepada hadith-hadith maqbul untuk dijadikan bahan ucapan dan pengajian…

2-      Bengkel Tahsin Hadith (BTH):
Bengkel Tahsin al-Hadith ialah pengajaran secara ilmiah dan praktikal yang merangkumi pelbagai aspek berkaitan dengan hadith. Bengkel ini juga dapat disusun kepada sesi-sesi berikut:

a.       BTH Sesi Pertama: Penghayatan ilmu Mustalah al-Hadith. Sebagai permulaan, ilmu Mustalah al-Hadith akan membekalkan individu muslim dengan alat-alat asas untuknya memulakan langkahnya dalam menyusuri alam Hadith. Ilmu adalah suatu kemestian ibarat nasi dalam set menu makanan masyarakat Malaysia amnya. Peserta sesi pertama ini akan keluar dengan 'toolbox' atau kotak peralatan yang memadai untuk mengenalpasti situasi umum atau zahir sesuatu hadith yang disebut kepadanya…

b.      BTH Sesi Kedua: Penerangan ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil. Sesi ini pula bertujuan untuk menjelaskan secara ilmiah dan praktikal ilmu ini yang akan memantapkan penguasaan keseluruhan seseorang pengkaji hadith. Perserta sesi ini diharap dapat mengorak langkah dengan lebih bertenaga dalam mengharungi usaha penilikan dan pengamatan situasi khusus atau mendalam sesuatu hadith…

c.       BTH Sesi Ketiga: Penjelasan ilmu al-Takhrij. Sesi ini adalah sesi kemuncak di mana dengannya dapatlah dikenalpasti antara hadith yang Maqbul dan hadith yang Mardud. Melalui huraian ilmiyyah dan latihan praktikal, peserta sesi ini dapat pulang dengan sebagai seorang tukang emas yang mempunyai kemahiran untuk membezakan hadith yang sahih dan hadith yang tidak sahih…

d.      BTH Sesi Keempat: Pemantapan ilmu al-Takhrij. Sesi ini adalah untuk memantau prestasi individu yang telahpun menduduki tiga sesi sebelum ini. Tujuannya ialah untuk memastikan peserta terbabit masih menjadi pengamal yang aktif dan produktif.

3-      Perpustakaan Hadith:
Setiap individu, jabatan-jabatan dan agensi-agensi sewajarnya menyediakan Perpustakaan Hadith Mini, iaitu yang merangkumi kitab-kitab asas Hadith, setidak-tidaknya al-Sunan al-Sittah iaitu Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasa'iyy, Sunan Ibn Majah. Apa yang penting di sini ialah setiap orang yang membawa risalah Islam dan menyebarnya mestilah sentiasa mudah untuk menilai sesebuah hadith yang diutarakan. Sekiranya di rumah atau tempat kerja dia mempunyai rujukan hadith yang mudah untuk diakseskan. Sekiranya di luar rumah dia mempunyai komputer riba atau komputer ‘tapak tangan’ yang dilengkapi perisian hadith yang mudah untuk diaktifkan.

Harapan:
Akhir kata diharapkan kertas kerja ringkas ini dapat memotivasikan para peserta sekelian untuk:
1-      Sentiasa memilih hadith-hadith yang Makbul / Sahih.
2-      Sentiasa nasihat-menasihati agar dimartabatkan hadith yang Makbul / Sahih dan dibanteras hadith yang Mardud / Mawdu’.
3-      Lebih berwaspada terhadap hadith-hadith palsu yang seringkali diutarakan dalam masyarakat Islam.
4-      Lebih kritis terhadap hadith-hadith yang diutarakan dengan berusaha menilainya menggunakan akses-akses yang ada; kitab, cakera padat, internet, ustaz…
5-      Lebih berhati-hati dalam menggunakan hadith-hadith sebagai dalil di dalam ucapan, kertas kerja, tesis, artikel surat khabar, artikel majalah dan tidak ketinggalan, dalam perbualan seharian.

Wa salla Allah cala nabiyyina Muhammad wa cala alih wa sahbih wa ikhwanih sa sallama tasliman kathira.

2.                  Bibliografi

Al-Quran al-Karim
Abu Daud, Sulaiman bin al-Ash‘ath al-Sijistani (202-275H), Sunan Abi Daud (1 jilid), Tahqiq Muhammad Nasiruddin al-Albani, I‘tina Masyhur bin Hasan Al Salman, Maktabah al-Ma ‘arif, al-Riyadh, Cetakan 1.
Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Ju‘fi (194-256H), Sahih al-Bukhari (1 jilid), Darussalam, al-Riyadh, Cetakan 2: 1419H-1999M.
Al-Khayr Abadiyy, Muhammad Abu al-Layth (Dr.). 2004. Takhrij al-Hadith Nash'atuh wa Manhajiyyatuh. Selangor: Darul Syakir.
Al-Qudhah, Sharaf Mahmud, al-Minhaj al-Hadith fi cUlum al-Hadith, Kuala Lumpur: Muassasah al-Bayan, Cetakan pertama 2003/1423h.
Al-Ruhayliyy, cAbd Allah bin Dayf Allah (Dr.). 1425H. Istikhraj al-Ayat wa al-Ahadith fi al-Buhuth al-cIlmiyyah Turuquh wa Wasailuh. Al-Riyad: Matbacat Safir.
Al-Tahhan, Mahmud (Dr.). 1999. Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid. Al-Riyad: Maktabat al-Macarif.
Ibn Majah, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwini (209-273H), Sunan Ibni Majah (1 jilid), Tahqiq Muhammad Nasiruddin al-Albani, I‘tina Masyhur bin Hasan Al Salman, Maktabah al-Ma ‘arif, al-Riyadh, Cetakan 1.
Muslim bin al-Hajjaj, Abu al-Husain al-Qushairi al-Naisaburi (204-261H), Sahih Muslim (1 jilid), Darussalam, al-Riyadh, Cetakan 1: 1419H-1998M.
Al-Suyuti, Jalal al-Din. 1423H. Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi (2 jilid), Tahqiq Abu Qutaybah Nazr Muhammad al-Faryabi. Al-Riyad: Dar al-Taybah.
Hadith Encyclopedia, Harf Information Technology, Egypt.
Al-Maktabah al-Syamilah.
Al-Bukhari, Muhammad bin Ismacil. Tth. Sahih. Jilid 1. Beirut: Dar al-Jalil.
Ahmad Muhammad. 1988. Assaf al-ahkam al-fiqhiyyah fi al-madhahib al-islamiyyat al-arbacah. Beirut: Dar Ihya’ al-cUlum.
Azwira Aziz &Ahmad Asmadi. 1999. Metodologi Hadith. Shah Alam: Angkatan Edaran Ekspress Sdn. Bhd.
Fauzi Deraman. 2001. Jurnal Usuludin. Bil 14. Ilmu Takhrij al-Hadith: Pengertian, Sejarah dan Kepentingannya.
Hudah @ Budah Muhsin. 1985. Pengenalan kitab –kitab Hadith sunan sittah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
Ibn Majah, Al-Qazwini bin Abdullah Muhammad bin Yazid. T.th. Sunan.Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr.
Muhammad cAtiyah Khamis. T.th. Fiqh al-nisa’ fi al-taharah. T.tp: Dar al-Ictisam.
Muslim, Abu Husayn Muslim. 1955. Sahih. Jilid 1 & 2. Turki: Maktabah Islamiyah.
Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asyab bin Ishaq. 1900. Sunan. Jilid 1 & 2. Riyadh: Maktabah Riyadh al-Hadithah.
Al-Tirmidhi, Abu Isa Muhammad bin Isa. 1980. Sunan. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Zahabi. 1956. Tazkirah al-hufaz. Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turath al-Arabi.
Al-Zahabi, Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman. 1963. Mizan al-Itidal. T.tp: Matbaah Isa al-Babi al-Halabi wa Sarkuhu.
Ibn Hajar, al-Asqalani. 1423H. Tahdib al-Tahdib.Beirut: Dar Sadr.
Al-Ziriqly,Khairudin. 1969. Al-Aclam. Jilid 4.Beirut:tpt

Catatan


[i]  Azwira Aziz &Ahmad Asmadi. 1999. Metodologi Hadith. Shah Alam: Angkatan Edaran Ekspress Sdn. Bhd.  Hlm. 269.
[ii] Perincian bagi faedah ilmu ini boleh dirujuk penditilannya dalam Azwira dan Ahamad Asmadi, Metodologi Hadith, hlm 262 – 265.
[iii]  Sila lihat Al-Khayr Abadiyy, Muhammad Abu al-Layth (Dr.). 2004. Takhrij al-Hadith Nash'atuh wa Manhajiyyatuh. Selangor: Darul Syakir. Hlm. 20-22.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails